Algemene voorwaarden

 

De website (debneylubbers.nl) is eigendom van Bewust Be-Leven, een eenmanszaak opgericht door Debney Lubbers met KVK:89403274.

 

Versie 1.1. Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 28 december 2023. 

 

Wanneer gelden de algemene voorwaarden?

In deze algemene voorwaarden leest u de afspraken die gelden voor alle diensten van Bewust Be-Leven. U vindt hierin bijvoorbeeld wat u kunt verwachten van facturering, annulering, vervanging en privacy beleid.

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd? Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. Ik overleg dan samen met u hoe we tot een nieuwe afspraak komen en we zoeken hierbij aansluiting bij het doel en de strekking van de algemene voorwaarden. 

Heeft u ergens vragen over? Stel ze gerust via contact@debneylubbers.nl.

 

Overeenkomst

Er is sprake van een overeenkomst wanneer u zich schriftelijk of mondeling aanmeldt voor een product via de website, mail, telefoon of digitale kennismaking.

Onder een product wordt verstaan de coaching trajecten die worden aangeboden op de website.

Ik zal u bij de coaching trajecten begeleiden bij uw leervraag en u gaat aan de slag met uw leervraag door middel van opdrachten die het zelfbewustzijn, lichaamsbewustzijn en de persoonlijke ontwikkeling vergroten. De begeleiding komt overeen met het gekozen product dat u aanschaft via de website.

Indien nodig en op behoefte kan een fysieke afspraak vervangen worden door een online beeldafspraak.

Wilt u afwijkende afspraken maken geef dit dan aan bij de oprichter van Bewust Be-Leven. De door u gewenste afspraken zijn pas geldig als we deze afspraken schriftelijk of per mail hebben vastgelegd.

 

Annuleren

Een coachgesprek kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden verzet. Indien het gesprek korter van te voren wordt verzet wordt het bedrag van het betreffende gesprek volledig in rekening gebracht.

Voor consumenten is annuleren van een overeenkomen product mogelijk binnen 14 dagen na betaling danwel start van de levering van het product zonder opgave van redenen. Dit kan door een mail te sturen naar contact@debneylubbers.nl. De nog openstaande diensten van het product zullen worden afgetrokken van het reeds betaalde bedrag van het totaal aangekochte product.

Voor bedrijven geldt dat annulering alleen mogelijk is binnen 7 dagen na betaling van het overeenkomen product.

Er zullen voor zowel consumenten als bedrijven ten allen tijde €24 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Tijdens een coaching traject gaan we samen een commitment aan en spreken we een aantal sessies om een bepaald doel te behalen, om die reden kan u niet tussentijds opzeggen. Als u echter ontevreden bent over de inhoud van de sessies, geef dit dan op tijd aan. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

 

Vervanging

Het staat mij vrij om een vervanger te regelen of de afspraak te verzetten als ik ziek word of door overmacht niet in staat ben om coaching, begeleiding of workshop te geven te geven.

 

Facturering

De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen of voor de eerste afspraak van het aangekochte product. Als u na meerdere herrinneringen nog niet heeft betaald staat het Bewust Be-Leven vrij om de wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen.

Facturatie voor particulieren kan in één of meerdere termijnen plaatsvinden na overleg. Indien er sprake is van een enkele afname vindt de facturatie in één keer plaats. Deze enkele afname dient voor levering van de dienst plaats te hebben gevonden.

Facturatie voor bedrijven dient in één keer voor aanvang van de te leveren dienst te worden betaald.

 

Klacht

Het heeft mijn voorkeur eventuele klachten of conflicten op een constructieve wijze op te lossen. Ik hoor graag uw feedback indien u niet tevreden bent, zodat we samen kunnen kijken of we hier iets mee kunnen doen.

Meld uw klacht over facturen en/of geleverde diensten en producten binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, zodat we hier samen zo goed mogelijk naar kunnen kijken met zoveel mogelijk bewustzijn van de situatie die ontstaan is.

Als u mij aansprakelijk wilt stellen, dan ontvangen ik graag een schriftelijk een bericht van u (ingebrekestelling), waarin u goed onderbouwt en met voorbeelden aangeeft waarom u ontevreden bent, of de reden dat u mij aansprakelijk wilt stellen en waarvoor. 

In het bericht moet u mij een redelijke termijn geven om te reageren, eventuele verplichtingen alsnog na te komen en/of eventuele fouten te herstellen, en/of schade te beperken of helemaal te verhelpen.

Mijn voorkeur heeft altijd om uw klacht met mij bespreekbaar te maken en samen op te lossen. Daarnaast ben ik ook lid van de klachten- en geschillenregeling van het Nederlands instituut van psychologen (NIP) en werk ik volgens het modelreglement dat zij hebben opgesteld. U kunt uw klacht daarom ook indienen bij Klacht en Company via nip@klachtencompany.nl. U kunt hier meer informatie over het modelreglement en het klachtenformulier.

 

Aansprakelijkheid

Indien u ontevreden bent over een geleverde dienst van Bewust Be-Leven dan doe ik mijn uiterste best om er samen met u uit te komen.

Bewust Be-Leven streeft naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen die op de website staan. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bewust Be-Leven te mogen claimen of te veronderstellen.

Ik streef naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Bewust Be-Leven behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar ik verwijs via hyperlinks.

Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.

 

Vertrouwelijkheid

Ik ga vertrouwelijk om met de door u gedeelde informatie tijdens de coaching en begeleiding. Indien er gewerkt wordt met een digitale leeromgeving zal ook hier geen informatie gedeeld worden met derden, het is een afgeschermde omgeving tussen u en mij. Ik deel alleen gegevens wanneer ik hier wettelijk  toe verplicht wordt. 

 

Privacy

Bewust Be-Leven hecht veel waarde aan uw privacy. Als u wilt weten hoe er wordt omgegaan met uw privacy verwijs ik u door naar het privacy beleid.

 

Intellectueel eigendom

Tijdens de coachingssessies maken we gebruik van materialen en oefeningen. De intellectuele eigendomsrechten blijven van Bewust Be-Leven. U mag de materialen en oefeningen gebruiken voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan de oefeningen of materialen te delen met derden, of commercieel te gebruiken. Dit geldt tevens voor alle informatie, teksten en foto's op de website. Het intellectueel eigendom berust bij Bewust Be-Leven.

 

Afsluiting

Hopelijk zijn de algemene voorwaarden begrijpelijk. Indien u nog vragen heeft dan hoor ik graag en anders ga ik er vanuit dat u akkoord gaat met de voorwaarden.